“ THE ART OF AUTHENTIC THAI CUISINE ”

Job

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

รับจำนวน 1 อัตรา
รับผิดชอบ?
? ?ติดต่อขอ รายละเอียด/เอกสาร จากผู้ขาย
? ?เจราจาต่อรองราคาและเงื่อนไข
? ?เปรียบเทียบผู้ขาย
? ?ติดต่อการส่งมอบวัตถุดิบ
คุณสมบัติ
? ?ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / สาขาการอาหาร
? ?อายุ 22-28 ปี
? ?มีประสบการณ์ ตามสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ