“ THE ART OF AUTHENTIC THAI CUISINE ”

Job

เจ้าหน้าที่การตลาด

รับจำนวน 1 อัตรา
รับผิดชอบ?
? ?กำหนดแผนการตลาด
? ?การส่งเสริมการขาย
? ?การโฆษณาประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติ
? ?ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ / การตลาด
? ?อายุ 22-28 ปี
? ?มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
? ?มีประสบการณ์ด้านการขายตลาดอย่างน้อย 2 ปี