“ THE ART OF AUTHENTIC THAI CUISINE ”

Job

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

รับจำนวน 1 อัตรา
รับผิดชอบ?
? ?จัดทำแผนและการตรวจสอบความปลอดภัย
? ?ส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย
? ?อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
คุณสมบัติ
? ?ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้อง
? ?อายุ 22-28 ปี
? ?ประสบการณ์ 0-3 ปี